• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beidaud: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 43/06-09-2023 privind acordarea dreptului de acces , utilizare pentru modernizarea și consolidarea anumitor drumuri de exploatare , precum și amplasarea de cabluri și rețele electrice necesare pentru construirea și operarea parcului eolian în favoarea SC ECO BEIDAUD S.R.L 10-09-2023    - -
HCL 42/06-09-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din venituri proprii al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2023 10-09-2023    - -
HCL 41/06-09-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2023 10-09-2023    - -
HCL 40/06-09-2023 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferenet programului și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local 10-09-2023    - -
HCL 39/06-09-2023 privind aprobarea documentației S.F.-studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectul “INFIINTARE DISPENSAR UMAN IN SAT NEATÂRNAREA, COMUNA BEIDAUD, JUDETUL TULCEA” 10-09-2023    - -
HCL 38/06-09-2023 privindaprobarea documentației P.T. D.E-proiect tehnic și detalii de execuție și a Devizului general al proiectului “INFIINTARE DISPENSAR UMAN IN SAT NEATÂRNAREA, COMUNA BEIDAUD, JUDETUL TULCEA” 10-09-2023    - -
HCL 37/06-09-2023 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investilii "C.N.I." S.A., a amplasamentului “Dispensar uman in localitatea Neatârnarea” si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 10-09-2023    - -
HCL 36/06-09-2023 privind conferirea Diplomei de fidelitate si premierea cuplului Mecu Ion si Mecu Ruxandra din comuna Beidaud care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 10-09-2023    - -
HCL 35/06-09-2023 privind prelungirea termenului de valabilitate precum si reactualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Beidaud 10-09-2023    - -
HCL 34/06-09-2023 privind aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Beidaud pe perioada sezonului rece 2023 – 2024 10-09-2023    - -
HCL 33/06-09-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru ședințele Consiliului local al comunei Beidaud pentru o perioadă de 3 luni 10-09-2023    - -
HCL 32/06-09-2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BEIDAUD, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C3- Managementul deseurilor, Investitia I1, Subinvestitia I1.A” 10-09-2023    - -
HCL 31/06-09-2023 privind aprobarea modificării art.1 al Hotarârii Consiliului local al comunei Beidaud nr.4 din 13.02.2023 de aprobare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Beidaud, judetul Tulcea pentru anul scolar 2023-2024 10-09-2023    - -
HCL 30/12-07-2023 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 18 din 24.05.2023, respectiv aprobarea Caracteristicilor principale, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obirectivul de investiții,,Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea,, 21-07-2023    -
HCL 29/12-07-2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietul de sarcini, a Documentația de atribuire și a Formularelor pentru atribuirea contractului de concesiune a suprafeței de 396.326 m.p. teren neproductiv din domeniul privat al conunei Beidaud 21-07-2023    -
HCL 28/12-07-2023 privind acordarea dreptului de acces , utilizare pentru modernizarea și consolidarea anumitor drumuri de exploatare , precum și amplasarea de cabluri și rețele electrice necesare pentru construirea și operarea parcului eolian în favoarea SC BARONWAY ENERGY S.R.L 21-07-2023    - -
HCL 27/12-07-2023 privind acordarea dreptului de acces , utilizare pentru modernizarea și consolidarea anumitor drumuri de exploatare , precum și amplasarea de cabluri și rețele electrice necesare pentru construirea și operarea parcului eolian în favoarea SC THE WAY OF ENERGY S.R.L 21-07-2023    - -
HCL 26/12-07-2023 privind acordarea dreptului de acces , utilizare pentru modernizarea și consolidarea anumitor drumuri de exploatare , precum și amplasarea de cabluri și rețele electrice necesare pentru construirea și operarea parcului eolian în favoarea SC SOLAR EOLVOLT S.R.L 21-07-2023    - -
HCL 25/12-07-2023 privind acordarea dreptului de acces , utilizare pentru modernizarea și consolidarea anumitor drumuri de exploatare , precum și amplasarea de cabluri și rețele electrice necesare pentru construirea și operarea parcului eolian în favoarea SC EOLIAN EFECT S.R.L 21-07-2023    - -
HCL 24/12-07-2023 privind acordarea dreptului de acces , utilizare pentru modernizarea și consolidarea anumitor drumuri de exploatare , precum și amplasarea de cabluri și rețele electrice necesare pentru construirea și operarea parcului eolian în favoarea SC EOLIAN SPARK S.R.L 21-07-2023    - -
HCL 23/09-06-2023 privind acordarea unui mandat special Dlui Culina Mihai- primar al Comunei Beidaud, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea din luna iunie 2023 20-06-2023    - -
HCL 22/09-06-2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a unui utilaj buldoexcavator caterpillar și tractor agricol Foton din patrimoniul și gestiunea Primăriei comunei Beidaud. 20-06-2023    -
HCL 21/09-06-2023 privind completarea Hotărârii nr.5 din 26.02.2021 ce atestă inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Beidaud 20-06-2023    -
HCL 20/09-06-2023 privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul„Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație; 20-06-2023    -
HCL 19/24-05-2023 privind depunerea de către UAT Comuna Beidaud a cererii definanțare pentru proiectul„Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație 30-05-2023    - -
HCL 18/24-05-2023 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 11 din 5.05.2023, respectiv aprobarea Caracteristicilor principale, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obirectivul de investiții,,Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea,, 30-05-2023    - -
HCL 17/24-05-2023 privind utilizarea excedentului din anii anteriori pentru acoperirea temporara a golurilor de casa pe anul 2023 la activitatile finantate integral din venituri proprii 30-05-2023    - -
HCL 16/05-05-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru ședințele Consiliului local al comunei Beidaud pentru o perioadă de 3 luni 14-05-2023    - -
HCL 15/05-05-2023 privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului inscris in CF nr.33020 Beidaud, de la 7231 mp. (inscrisa in cartea funciara) la 6522 mp. (suprafata masurata) 14-05-2023    - -
HCL 14/05-05-2023 privind completarea Hotărârii nr.5 din 26.02.2021 ce atestă inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Beidaud 14-05-2023    -
HCL 13/05-05-2023 privind aprobarea Situatiei Financiare (inchiderea contului de executie) a bugetului centralizat al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2022 14-05-2023    -
HCL 12/05-05-2023 privind menținerea participarii Comunei Beidaud în Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche 14-05-2023    - -
HCL 11/05-05-2023 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 35 din 6.10.2022, respectiv aprobarea Caracteristicilor principale, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obirectivul de investiții,,Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea,, 14-05-2023    -
HCL 10/16-03-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2023 21-03-2023    -
HCL 9/16-03-2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare in Comuna Beidaud, județul Tulcea”, in cadrul PNRR- COMPONENTA C15: Educație REFORMA 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate INVESTIȚIA 2: Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate- Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare 21-03-2023    - -
HCL 8/16-03-2023 privind aprobarea participării U.A.T.COMUNA BEIDAUD la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, precum și a documentației tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Centrul multifuncțional Beidaud” 21-03-2023    -
HCL 7/16-03-2023 privind contractarea finantarii si participarea UAT Comuna Beidaud in cadrul “Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice”, desfasurat de Administratia Fondului pentru Mediu, cu propunerea de proiect avand ca titlu “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice- Scoala Gimnaziala Beidaud”, aprobarea DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici 21-03-2023    -
HCL 6/16-03-2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitare din Comuna Beidaud, județul Tulcea”, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor, in vederea depunerii in cadrul PNRR- Componenta 15- Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 21-03-2023    -
HCL 5/13-02-2023 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 35 din 6.10.2022, respectiv aprobarea Caracteristicilor principale, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obirectivul de investiții,,Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea,,; 18-02-2023    - -
HCL 4/13-02-2023 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Beidaud, judetul Tulcea pentru anul scolar 2023-2024 18-02-2023    - -
HCL 3/02-02-2023 privind alegerea președintelui de ședință 12-02-2023    - -
HCL 2/02-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii al consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2023 12-02-2023    -
HCL 1/02-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud 12-02-2023    -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină