• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beidaud

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
48 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind concesionarea unei suprafețe de 138.751 ha teren aflat în proprietatea privată și în extravilanul comunei Beidaud pentru construirea unui parc eolian - -   - -
47 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social pentru anul 2023 - -   - -
46 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea Planului de Acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul compartimentului de asistență socială, pentru anul 2023 - -   - -
45 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Planul de actiuni sau de lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru anul 2023 - -   - -
44 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea Planului local de actiune pentru romi, pentru anul 2023 pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 în comuna Beidaud - -   - -
43 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023 - -   - -
42 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism pentru ” Amenajare parc și teren de sport în satul Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, județul Tulcea ,, beneficiar Comuna Beidaud - -   - -
41 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare în scopul colaborării interinstituționale a M.M.S.S. cu U.A.T. COMUNA BEIDAUD, județul TULCEA, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 - -   - -
40 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2022 - -   - -
39 15-11-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru ședințele Consiliului local al comunei Beidaud pentru o perioadă de 3 luni - -   - -
38 30-09-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli - -   - -
37 30-09-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Beidaud pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice- Scoala Gimnaziala Beidaud” prin Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C5- Valul Renovarii, Axa 2- Schema de Granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.1: Renovare integrata (Consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice - -   - -
36 30-09-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Beidaud pe perioada sezonului rece 2022 – 2023 - -   - -
35 30-09-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obirectivul de investiții,,Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea,, aprobată pentru finanțare prin Programul Național de Investiții,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
34 15-09-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Beidaud, pentru anul școlar 2022-2023 - -   - -
33 15-09-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare pentru proiectul ” Inființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Beidaud, județul Tulcea ,, da 2022-09-15   -
32 15-09-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism pentru ” Reabilitare și extindere sediu primărie în localitatea Beidaud, comuna Beidaud, județul Tulcea ,, beneficiar Comuna Beidaud da 2022-09-15   -
31 15-09-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism pentru ” Amenajare parc și teren de sport în satul Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea ,, beneficiar Comuna Beidaud da 2022-09-15   -
30 15-09-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind însușirea Contractului de sponsorizare nr. 92 din 31.08.2022, acceptarea sponsorizării și cuprinderea în bugetul comunei Beidaud a sumei de 4708.98 lei cu titlu de sponsorizare - -   - -
29 02-08-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind însușirea Deciziei nr.10 din 12.07.2022 și a Raportului de audit financiar nr.53822 din 17.06.2022 emise de Camera de conturi a județului Tulcea în urma actiunilor de control efectuate la UAT Beidaud, judetul Tulcea - -   - -
28 02-08-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Beidaud pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Lucrari de reabilitare si modernizare sistem de iluminat public in Comuna Beidaud, judetul Tulcea” prin “Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” - -   - -
27 02-08-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obirectivul de investiții,,Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea,, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului da 2022-08-02   -
26 02-08-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea modificării HCL nr.1 din 15.01.2020 și aprobarea actualilor indicatori tehnico-economici pentru obiectul de investiție,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural(cămin cultural) din localitatea Beidaud, județul Tulcea,, - -   - -
25 02-08-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind alegerea președintelui de ședință - -   - -
24 11-07-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind modificarea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătii Departamentului Urbanism cu Asociatia de dezvoltare locala si intercomunitara Stejaru Beidaud, judetul Tulcea - -   - -
23 11-07-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în HCL nr. 21 din 23.06.2022 privind implementarea proiectului,,Achizitie tractor,, da 2022-07-11   -
22 15-06-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea înființării și delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Beidaud da 2022-06-15  
21 15-06-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea implementării proiectului ,,Achiziție tractor,, da 2022-06-15  
20 15-06-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Beidaud da 2022-06-15  
19 10-05-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind modificarea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității Departamentului Urbanism cu A.D.L.I. Stejaru-Beidaud - -   - -
18 10-05-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind contractarea finanțării...proiect,, Dezvoltare sistem supraveghere video și rețea de internet gratuit în comuna Beidaud, județul Tulcea,, - -   - -
17 10-05-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni - -   - -
16 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Insușire Acord de cooperare cu ADI Stejaru - Beidaud - -   - -
15 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea devizului general al obiectivului de investiție ,, Inființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale in comuna Beidaud, județul Tulcea,, - -   - -
14 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea modificărilor și completărilor aduse HCL nr.1 din 11.01.2022 - -   - -
13 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli - -   - -
12 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea Situației Financiare(încheierea contului de execuție) pentru anul 2021 - -   - -
11 21-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Desemnare consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Beidaud - -   - -
10 21-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Actualizarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră a comunei Beidaud - -   - -
9 21-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2022 al activităților finanțate integral din venituri proprii - -   - -
8 21-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2022 - -   - -
7 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Însușirea Contractului de sponsorizare nr. 30 din 31.01.2022, acceptarea sponsorizării și cuprinderea în bugetul comunei Beidaud a sumei de 296.658 lei cu titlu de sponsorizare; - -   - -
6 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni; - -   - -
5 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Revocarea parțială a Hotărârii nr.31 din 10.12.2021 a Consiliului local al comunei Beidaud; - -   - -
4 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Constatarea încetării de drept și a vacantării mandatului de consilier local al comunei Beidaud, al domnului Nane Cătălin, ca urmare a demisiei - -   - -
3 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiție “Puțuri de alimentare cu apă și branșamente la sistemele de alimentare cu apă din comuna Beidaud, județul Tulcea” - -   - -
2 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiție “Modernizare străzi in localitatea Beidaud și localitatea Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, județul Tulcea” - -   - -
1 03-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea modificarilor aduse ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD, JUDETUL TULCEA - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină